شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تنها دعا نمي کنم که بيايي چون همه مي دانند که مي آيي . دعا مي کنم که وقتي آمدي . چشمانم شرمسار نگاه مهربانت نشود . اللهم عجل لوليک الفرج
*امير*
92/3/24
اللهم عجل لوليک الفرج - دنياي ديوانه
اللهم عجل لوليک الفرج - دنياي ديوانه - كشتي نجات ما - جاده هاي مه آلود
اللهم عجل لوليک الفرج - دنياي ديوانه - كشتي نجات ما - جاده هاي مه آلود - دوستدار شهيد علمدار
الهم عجل لوليک الفرج
ساعت دماسنج
بانوي سنگي
رتبه 94
2 برگزیده
3036 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top