شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ چه بسا اشخاصي که تنها با طنين کلنگ گورکن از خواب غفلت بيدار مي شوند.
به نام خدا . چه بسا كساني كه حتي با كلنگ گوركن هم بيدار نمي شوند . اولئك كالانعام بل هم اضلّ ...
ساعت ویکتوریا
بانوي سنگي
رتبه 94
2 برگزیده
3036 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top