شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ روحشان شاد که مردانه چه غوغا کردند... دل خودرا حرم پاک ومصلا کردند... کاظمي باکري ومهدي زين الدينها... اقتدابر پسرحضرت زهرا کردند... 14/12/91


2-حجاب
91/12/15
هزاران لايك هم به اين شهداي عزيز ........ هم به صاحب فيد
ممنون از شما نشريه حضور
2-حجاب
اشک هرمادر شهيدي را که شاهد شديم... همشون فقط يه چيز ازمون ميخواستند: به دوستاتون بگيد که جگر گوشه ي من رفت ، تا کسي چادر از سر دختر مردم نکشه...
تسبیح دیجیتال
بانوي سنگي
رتبه 93
2 برگزیده
3036 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top